Tra cứu thông tin đăng kiểm xe, tra cứu kiểm định Xe cơ giới trực tuyến


Tra cứu thông tin đăng kiểm xe online qua dữ liệu Cục đăng kiểm Việt Nam
Hướng dẫn: Bạn nhập số số biển đăng ký xe bạn theo các quy tắc sau:
1. NHẬP BIỂN SỐ XE
Với biển số xe 4 số

- Nhập có hoặc không có dấu gạch ngang, chữ thường hoặc chữ hoa đều được.

Tra được cả cho biển số xanh và trắng.

Ví dụ: 30H9999 hoặc 30H-9999 hoặc 30h9999 đều được

Với biển số xe 5 số

- Nhập tương tự như biển 4 số, nhưng thêm chữ “T” hoặc “X” ở cuối

- Chữ T cho xe biển trắng. Ví dụ: 51A99999T, hoặc 51A-999.99T

- Chữ X cho xe biển xanh. Ví dụ: 80A99999X

2. Nhập Số tem, giấy chứng nhận hiện tại : Với số tem, giấy chứng nhận nhập dấu "-" phân cách giữa chữ cái và chữ số: VD: KC-2860472.

3. Nhập mã số xác thực bạn nhìn thấy :


Nguồn dữ liệu Cục đăng kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn/Đang được quan tâm