Danh sách các Biển báo hiệu lệnh , hình ảnh, ý nghĩa Biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh nhóm biển báo giao thông có dạng hình tròn, nền xanh với hình vẽ màu trắng. Biển báo hiệu lệnh gồm 10 kiểu và được đánh thứ tự từ 301 đến 310 Loại biển báo giao thông đường bộ này nhằm báo các hiệu lệnh cho người tham gia giao thông thi hành theo. ,Danh sách Biển báo hiệu lệnh

Hướng đi thẳng phải theo
Hướng đi thẳng phải theo
Hướng đi phải phải theo
Hướng đi phải phải theo
Hướng đi trái phải theo
Hướng đi trái phải theo
Các xe chỉ được rẽ phải
Các xe chỉ được rẽ phải
Các xe chỉ được rẽ trái
Các xe chỉ được rẽ trái
Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải
Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải
Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái
Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái
Các xe chỉ được rẽ trái và rẽ phải
Các xe chỉ được rẽ trái và rẽ phải
Hướng phải đi vòng sang phải
Hướng phải đi vòng sang phải
Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến
Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến
Danh sách các loại biển báo:Đang được quan tâm